Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z Výročnej členskej schôdze

DHZ v Poľnom Kesove zo dňa 6.3.2010

 

 

 

1./ Otvorenie a privítanie hostí

 

Výročnú členskú schôdzu DHZ v Poľnom Kesove otvoril a  hostí privítal predseda DHZ Stanislav Ulický st., ktorý schôdzu ďalej aj viedol.

 

 

 2./ Voľba návrhovej a volebnej komisie
 

Za členov návrhovej komisie boli zvolení:  Martin Sulík, Jozef Kalina ml. a Marcel Šlehobr

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  21         proti: 0          zdržal sa: 0  

 

Za členov volebnej komisie boli zvolení: Jozef Michalisko, Jozef Kalina st. a Zuzana Ulická

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  21         proti: 0          zdržal sa: 0  

 

 

 3./ Správa o činnosti DHZ za rok 2009
 

Správu o činnosti DHZ za rok 2009 predniesol  Jaroslav Vavrík

 

 

 4./ Správa o hospodárení DHZ za rok 2009
 

Správu o hospodárení DHZ za rok 2009 predložil Stanislav Ulický st.

 

 

 5./ Správa revíznej komisie
 

Správu revíznej komisie prečítal člen revíznej komisie DHZ  Lukáš Sulík

 

 

6./ Schválenie návrhu rozpočtu DHZ na rok 2010

 

Návrh rozpočtu DHZ v Poľnom Kesove na rok 2010 predložil Stanislav Ulický st. a VČS tento návrh následne schválila

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  21         proti: 0          zdržal sa: 0  

 

 

 7./ Schválenie plánu hlavných úloh na rok 2010
 

Plán hlavných úloh na rok 2010 predložil Otto Vinci, ktorý VČS schválila

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  21         proti: 0          zdržal sa: 0  

 

 

 8./ Voľba nového člena výboru
 

Za nového člena výboru DHZ bol zvolený Marcel Šlehobr

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  20         proti: 0          zdržal sa: 1  

 

 

 9./ Voľba revízora DHZ
 

Za revízora DHZ bol zvolený Martin Sulík

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  19         proti: 0          zdržal sa: 2  

 

  10./ Diskusia

 

V diskusii vystúpili:

 

- člen predsedníctva OV DPO v Nitre Jaroslav Pilka:

 - zhodnotil činnosť DHZ, informoval o ďalšej činnosti OV DPO na rok 2010 a informoval o pridelení hasičskej techniky pre DHZ Poľný Kesov
 

 -starosta obce Pavel Bednárik:

 - poďakoval za vzornú reprezentáciu obce a informoval o pripravovanej výstavbe požiarnej zbrojnice v Poľnom Kesove

 

 -          Stanislav Ulický st.- predseda DHZ:

         poďakoval všetkým členom DHZ, ktorí sa podieľali na plnení úloh za rok 2009

 a taktiež členom súťažného družstva v hasičskom športe za dosiahnuté výsledky v sezóne 2009
 

 -    informoval o najdôležitejších akciách DHZ na rok 2010

 

 -    Jozef Michalisko:

 

- kedy sa začne s vysťahovávaním priestorov požiarnej zbrojnice a v akých priestoroch sa bude materiál skladovať. Starosta odpovedal, že v mesiacoch apríl-máj by mohla začať rekonštrukcia PZ materiál by sa skladoval v priestoroch skladu za kostolom   

 
 11./ Uznesenie
 

Výročná členská schôdza DHZ v Poľnom Kesove schválila návrh uznesenia, ktoré podala návrhová komisia v tomto znení:

 

 

 a./ VČS volí:   
 

- členov návrhovej komisie :  Martin Sulík, Jozef Kalina ml. a Marcel Šlehobr

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  21         proti: 0          zdržal sa: 0  

 

 - členov volebnej komisie: Jozef Michalisko, Jozef Kalina st. a Zuzana  Ulická

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  21         proti: 0          zdržal sa: 0  

 

- nového člena výboru DHZ:  Marcela Šlehobra

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  20         proti: 0          zdržal sa: 1

 

- revízora DHZ:  Martina Sulíka

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  19         proti: 0          zdržal sa: 2  

 

 

 b./ VČS berie na vedomie:
 

 - správu o činnosti DHZ za rok 2009

 

 - správu o hospodárení DHZ za rok 2009

 

 - správu revíznej komisie

 

 

c./ VČS schvaľuje:

 - program VČS

prítomní: 21       počtom hlasov za:  21         proti: 0          zdržal sa: 0

 

- návrh rozpočtu DHZ v Poľnom Kesove na rok 2010

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  21         proti: 0          zdržal sa: 0  

 

            - plán hlavných úloh na rok 2010

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  21         proti: 0          zdržal sa: 0  

 

- uznesenie z VČS

 

prítomní: 21       počtom hlasov za:  21         proti: 0          zdržal sa: 0  

 

 

 12./ Záver
 

Na záver poďakoval predseda DHZ Stanislav Ulický st. všetkým prítomným za účasťa ukončil zasadnutie VČS.

 

 

 

 

Výbor DHZ v Poľnom Kesove