Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z Výročnej členskej schôdze

DHZ v Poľnom Kesove zo dňa 31.1.2009

 

 

 

 

1./ Otvorenie a privítanie hostí

 

Výročnú členskú schôdzu DHZ v Poľnom Kesove otvoril a  hostí privítal predseda DHZ Stanislav Ulický st., ktorý schôdzu ďalej aj viedol.

 

2./ Voľba návrhovej komisie

 

Za členov návrhovej komisie boli zvolení:  Martin Sulík a Marcel Šlehobr.

 

prítomní: 23, počtom hlasov za:  22, proti: 1

zdržal sa: 0

 

3./ Správa o činnosti DHZ za rok 2008

 

Správu o činnosti DHZ za rok 2008 predniesol veliteľ

DHZ Karol Miček.

 

4./ Správa o hospodárení DHZ za rok 2008

 

Správu o hospodárení DHZ za rok 2008 predložil Jaroslav Vavrík.

 

5./ Správa revíznej komisie

 

Správu revíznej komisie prečítal predseda revíznej komisie DHZ  Marek Šlehobr.

 

6./ Schválenie návrhu rozpočtu DHZ na rok 2009

 

Návrh rozpočtu DHZ v Poľnom Kesove na rok 2009 predložil Lukáš Sulík a VČS tento návrh následne schválila.

 

prítomní: 23, počtom hlasov za:  23, proti: 0

zdržal sa: 0

 

7./ Schválenie plánu hlavných úloh na rok 2009

 

Schválenie plánu hlavných úloh na rok 2009 predložil Otto Vinci, ktorý VČS schválila.

 

prítomní: 23, počtom hlasov za:  23, proti: 0

zdržal sa: 0

 

8./ Diskusia

 

V diskusii vystúpili:

 

 

-starosta obce Pavel Bednárik

 

-informoval členskú základňu o ďalších krokoch pri

získavaní fin. prostriedkovna rekonštrukciu požiarnej

zbrojnice.

-poďakoval členom DHZ za rýchly zásah pri likvidácii  požiaru v objekte Penziónu "L" v Poľnom Kesove .

 

 

-viceprezident DPO SR a okresný predseda DPO v Nitre p.Peter Kunkela

 

- vyzdvihol DHZ v Poľnom Kesove za aktívnu činnosť  pri plnení si svojich povinností, za vzornú reprezentáciu v hasičskom športe a kladne sa vyjadril k správe  o činnosti DHZ.

 

 

-Stanislav Ulický ml.:

 

-chcel informáciu, v akom časovom horizonte v prípade schválenia projektu  k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice by táto rekonštrukcia mala byť ukončená. Odpovedal mu starosta obce – do 20 mesiacov odo

dňa začatia rekonštrukcie.

 

-Stanislav Ulický st.:

 

- poďakoval všetkým členom DHZ, ktorí sa podieľali na plnení úloh za rok 2008 a taktiež členom súťažného družstva v hasičskom športe za dosiahnuté výsledky v sezóne 2008.

 

9./ Uznesenie

 

-Výročná členská schôdza DHZ v Poľnom Kesove schválila návrh uznesenia, ktoré  podala návrhová komisia v tomto znení:

 

a./ VČS volí:

 

- za členov návrhovej komisie :  Martina Sulíka a Marcela Šlehobra

 

prítomní: 23, počtom hlasov za:  22, proti: 1

zdržal sa: 0

 

b./ VČS berie na vedomie:

 

- správu o činnosti DHZ za rok 2008

- správu o hospodárení DHZ za rok 2008

- správu revíznej komisie

 

c./ VČS schvaľuje:

 

- program VČS

prítomní: 23, počtom hlasov za:  23, proti: 0

zdržal sa: 0

 

- návrh rozpočtu DHZ v Poľnom Kesove na rok 2009

 

prítomní: 23,  počtom hlasov za:  23, proti: 0

zdržal sa: 0

 

- plán hlavných úloh na rok 2009

 

prítomní: 23, počtom hlasov za:  23, proti: 0

zdržal sa: 0

 

- uznesenie z VČS

 

prítomní: 23, počtom hlasov za:  23, proti: 0

zdržal sa: 0

 

10./ Záver

 

Na záver poďakoval predseda DHZ Stanislav Ulický st. všetkým prítomným za účasťa ukončil zasadnutie VČS.

 

 

 

 

                     Výbor DHZ v Poľnom Kesove